Algemene voorwaarden voor Catpaw.NL

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van catpaw.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Catpaw.NL . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Catpaw.NL is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.

Catpaw.NL is een advertentieplatform

Op Catpaw.NL is het mogelijk om advertenties te plaatsen en om advertenties te bekijken.

  • Catpaw.NL is geen partij bij overeenkomsten die tot stand worden gebracht tussen een adverteerder en een gebruiker.
  • Catpaw.NL bemiddelt op geen enkele wijze in onderlinge geschillen tussen de adverteerder en de gebruiker.
  • Catpaw.NL is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties.
  • Catpaw.NL heeft het recht om advertenties zonder opgave van redenen te verwijderen.
  • Catpaw.NL is nooit aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het gebruik van deze website.

Catpaw.NL streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Catpaw.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Catpaw.NL op deze pagina.